Waarom noodverlichting accu (preventief) vervangen

Uw klant zit er niet op te wachten: het vervangen van de accu’s van de noodverlichting wanneer ze het nog doen. “Ze doen het toch nog?” “Kan het niet nog een jaartje wachten?” “Waarom moet dat zo veel kosten?” Maar u weet dat ze het eind van hun levensduur naderen. Dat vormt een dilemma die u vaak aan ons voorlegt. Er zijn bij ons zelfs gevallen bekend waarbij een onderhoudsbedrijf een klant is kwijtgeraakt omdat die het gevoel had bedrogen te worden. U wilt kwaliteit leveren en instaan voor een veilige installatie, maar ook uw klant behouden.

Bron van dit artikel: www.famostar.nl

Gedeelde verantwoordelijkheid

Uw opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correct werkende noodverlichtingsinstallatie en vertrouwt daarbij volledig op u. En u vertrouwt er op uw beurt op dat wij van Famostar producten leveren waar u op kunt vertrouwen. Zo delen wij samen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in een gebouw. Tegelijkertijd zijn wij ook weer afhankelijk van de wet- en regelgeving. Het Bouwbesluit eist te allen tijde een autonomietijd van 1 uur, om zo een veilige ontruiming bij een calamiteit mogelijk te maken. Om hieraan te voldoen moet je niet alleen vaststellen of een accu nog voldoende capaciteit heeft, maar ook redelijkerwijs inschatten of dit ook tot aan de volgende onderhoudsbeurt het geval zal zijn.

Onvoorspelbaar

Het preventief vervangen van accu’s, vier jaar na de installatie, biedt de meeste zekerheid. Dat is de periode die accufabrikanten afgeven, gebaseerd op diverse tests. Veel accu’s gaan daarentegen langer mee dan dat, al is het onmogelijk te bepalen welke accu’s dat zijn. De accucapaciteit neemt namelijk niet lineair af, maar zakt in een relatief korte periode in. Het moment dat dit gebeurt is niet te voorspellen. Bovendien hangt de levensduur af van omgevingsfactoren. De temperatuur is hierbij de belangrijkste, maar ook het aantal ontlaadcycli speelt een belangrijke rol (lees hier meer over de veroudering van accu’s). Vergelijk het met autobanden: fabrikanten geven een te verwachten aantal kilometers op. De werkelijke slijtage hangt echter af van onder andere het gewicht van de auto, de rijstijl en het type asfalt. Een heel goede accu heeft misschien na 6 jaar nog 70% van zijn capaciteit, terwijl bij een minder goed exemplaar uit dezelfde fabriek dit na vier jaar het geval is (zie figuur hiernaast).

Testen

Het is dus belangrijk om regelmatig de functionaliteit van de noodverlichting te testen. Een automatisch testsysteem is hierbij een prima hulpmiddel. In het figuur hiernaast staat ons testschema weergegeven. Ieder half jaar wordt de autonomie van een accu getest. Dan is duidelijk of de armatuur, op dat moment, nog een uur zal blijven functioneren. De test geeft geen uitsluitsel of dat een maand later nog het geval is. Mocht de armatuur tijdens de test in storing gaan, is te concluderen dat de accu helemaal aan het eind van zijn levensduur is aanbeland of dat er sprake is van een ander technisch defect.

Een lastige keuze

Zodoende is er veel onzekerheid over de resterende levensduur van een accu na de eerste vier jaar. In een omgeving met grote veiligheidsrisico’s, bijvoorbeeld omdat er veel mensen komen of omdat er sprake is van bijzondere risico’s, kies je uiteraard voor de oplossing die de meeste veiligheid biedt: het preventief vervangen van accu’s. Wanneer kosten van accu’s zwaar wegen, de veiligheidsrisico’s relatief klein zijn en er geen sprake is van bijzondere omgevingsfactoren, is het mogelijk in overleg met de klant de accu’s later te vervangen.

Pragmatische aanpak

Wanneer het led-armaturen van Famostar betreft, is er wel een pragmatische aanpak die in onze ogen ook voor voldoende veiligheid zorgt. Bepaal bij een aantal armaturen met nieuwe accu de initiële brandtijd en registreer deze tijd. Dit kan door de armatuur los te koppelen van de netspanning en vervolgens zijn brandtijd te meten. Bepaal vervolgens elk jaar van de geregistreerde noodverlichtingsarmaturen weer de brandtijd. Bedraagt deze meer dan 70% van de initiële brandtijd? U kunt er dan redelijkerwijs van uitgaan dat deze nog een jaar in staat is om minimaal één uur autonomie te leveren. Ligt de waarde bij één of meer exemplaren onder de 70%? Het is dan aannemelijk dat er op korte termijn sprake zal zijn van uitval. En als er één accu uitvalt, dan volgen er snel meer. In dat geval is het verstandig om alle accu’s van dezelfde leeftijd te vervangen. Daarmee is te voorkomen dat u steeds terug naar de klant moet om één of enkele accu’s te vervangen, daar wordt het alleen maar duurder van. Bovendien is het vanuit het oogpunt van kosten en beheersbaarheid wel zo handig als de accu’s allemaal dezelfde leeftijd hebben.

Garantie

Een ander belangrijk gegeven is het feit dat de elektronica van de armatuur er onder lijdt als er defecte accu’s in zitten. Dit kan er toe leiden dat gehele armaturen defect raken en vervangen moeten worden. De toegepaste elektronica in onze armaturen wordt daarom zodanig ontworpen, dat optimaal gebruik gemaakt wordt van de capaciteit en eigenschappen van de gebruikte accu’s. Dankzij deze aandacht kunnen wij garanderen dat onze armaturen zeker 10 jaar mee gaan bij correct onderhoud. Een gerust gevoel voor u en uw klant.

Conclusie

Alle accu’s na vier jaar preventief vervangen biedt optimale zekerheid en veiligheid. Zo voldoet de installatie zeker aan het Bouwbesluit en geeft uw opdrachtgever aantoonbaar invulling aan zijn zorgplicht. Als uw klant niet preventief wil vervangen, om wat voor reden dan ook, is er een wat meer pragmatische aanpak mogelijk. Hierbij zijn wel aanvullende maatregelen nodig om de veiligheid te blijven garanderen, maar zo kunt u toch aan de wensen van uw klant tegemoet komen.

Bron van dit artikel: www.famostar.nl

Is noodverlichting verplicht?

Noodverlichting is verplicht. Waarom? Lees hier alle vragen en antwoorden wanneer, waar, hoe, nut van en waarom noodverlichting verplicht is.

Noodverlichting verplicht door het bouwbesluit?

Noodverlichting verplicht! Wat zegt het bouwbesluit hierover?

Bouwbesluit artikel 6.3: De volgende ruimten hebben een voorziening voor Noodverlichting van 1 lux:

Ieder gebouw is gemaakt en ontworpen volgens de voorschriften van het bouwbesluit. in het bouwbesluit word ook gesproken over noodverlichting. In de Bouwbesluit artikelen 2.49 en 2.55 wordt met name de verplichting voor noodstroominstallaties benoemd. In Artikelen 2.60 en 2.67 wordt de aanwezigheid van noodverlichting bepaald. In Artikel 6.3 wordt beschreven welke ruimtes van noodverlichting voorzien moeten zijn. Wat wil dit zeggen en wat betekent het precies?

Zoals het bouwbesluit het beschrijft is noodverlichting verplicht in verblijfsruimtes met meer dan 75 personen. Verblijfsruimtes zijn bijvoorbeeld kantoren, scholen of winkelcentrums. Het is verplicht om noodverlichting te hebben in de ruimte zelf en in de gang of vluchtroute die naar de dichtstbijzijnde (nood)deur leidt. Hier wordt ook nog gesproken over een besloten gedeelte, dit wil zeggen dat het gaat over ruimtes zonder licht van buiten af. Dan is het natuurlijk nog de vraag of het licht van buiten af genoeg verlichting geeft dat de zichtbaarheid van 1 lux (gelijk aan het licht van de volle maan) gehaald wordt.

Noodverlichting is verplicht in een onder het meetniveau gelegen functieruimte (bijv. kantoor) van een overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer (gang gebruikt voor vluchtroute) en voor het stallen van motorvoertuigen (parkeergarage). Hieronder wordt verstaan een ruimte die dieper ligt dan de laagst gelegen ingang van het gebouw. Voor het bepalen van het meetniveau kan in de meeste gevallen simpelweg de hoofdingang aangehouden worden.

Noodverlichting is ook verplicht in een besloten ruimte waardoor een beschermde-, extra beschermde- of veiligheidsvluchtroute voert. Hiermee wordt bedoeld dat het gaat over vluchtroutes (route naar de dichtstbijzijnde uitgang) die lopen door verschillende soorten ruimtes. bijvoorbeeld een vluchtroute loopt door een normale verkeersruimte (bijv. gang) maar er moet een deur geopend worden om bij de uitgang te komen. Deze gang moet dan ook verlicht worden met noodverlichting

Noodverlichting is ook verplicht in een nieuw te bouwen liftkooi (bij celfuncties ook bestaande liftkooien). Dit betekend dat het verplicht is om noodverlichting te plaatsen in de lift als deze bedoeld is voor personen vervoer.

Volgens het bouwbesluit is de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk voor de controle van de noodverlichting.

Wat zegt het bouwbesluit over vluchtroute aanduiding.

Vluchtroute verlichting is verplicht in een ruimte waardoor een verkeersroute voert. Onder een verkeersroute wordt ook wel verstaan de route die loopt naar de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.

Een ruimte voor meer dan 50 personen heeft een vluchtrouteaanduiding. Dit betekend dat in een ruimte waar meer dan 50 personen zich bevinden de uitgang voorzien moet zijn van vluchtroute verlichting, oftewel het groene bordje.

Vluchtroute verlichting moet geplaatst worden op een duidelijk zichtbare plek. Dit houd in dat het goed zichtbaar moet zijn voor iedereen die de ruimte in komt lopen of die zich in deze ruimte bevind. vluchtroute verlichting moet voldoen aan de NEN 3011 en aan de zichtbaarheidseisen beschreven in de NEN-EN 1838.

Vluchtroute verlichting moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de normale verlichting genoeg licht geven volgens de zichtbaarheidseisen. Dit betekent in de meeste gevallen dat de vluchtroute verlichting zichtbaar moet zijn vanaf een afstand van minimaal 30 meter.

Volgens het bouwbesluit is de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk voor de controle van de vluchtrouteverlichting.

Noodverlichting verplicht volgens Arbo besluit?

Ja ook het arbobesluit vind noodverlichting verplicht. In het Arbo besluit is in hoofdstuk 3 de verplichting voor het hebben van noodverlichting geschreven. Hierin staat uitgelegd in begrijpelijke taal:

Bouwbesluit Artikel 3.6: tot artikel 3.9

Er moeten maatregelen getroffen zijn die het mogelijk maken dat de werknemer in geval van nood of als er direct gevaar voor zijn veiligheid of gezondheid aanwezig is, zich zo snel mogelijk via de kortste weg in veiligheid kan stellen. Dit betekend dat er duidelijk aangegeven moet worden wat de snelste weg is naar de uitgang. Dat kan met noodverlichting of vluchtweg aanduiding. De hoeveelheid of plaats zijn afhankelijk van het maximaal aantal werknemers, de hoeveelheid arbeidsplaatsen en het aantal personen die zich kunnen bevinden in deze locatie.

Vluchtwegen en nooduitgangen die in het geval van stroomstoring of andere calamiteit waarbij de verlichting uitvalt moeten zijn voorzien van goed werkende noodverlichting. Samen met het bouwbesluit is dit ook de reden dat in bijna alle gevallen noodverlichting verplicht is. Alle werknemers en aanwezige personen moet kunnen zien waar de dichtstbijzijnde (nood)uitgang zich bevind en hoe zij zich hier het snelst naar toe kunnen begeven.

Werkplekken waar werknemers in gevaar kunnen komen als de verlichting uitvalt moeten zijn voorzien van goed werkende noodverlichting. Als noodverlichting niet mogelijk is, moeten de werknemers voorzien zijn van verlichting die zij bij zich dragen. Bijvoorbeeld een zaklamp.

Als het uitvallen van verlichting gevaar kan opleveren moet volgens het arbobesluit in alle gevallen de verlichting gewaarborgd worden met goed werkende noodverlichting.

Volgens het Arbo besluit is de werkgever verantwoordelijk bij calamiteiten als de aanwezige verlichting uitvalt. Hieruit kan worden opgemaakt dat noodverlichting verplicht is.

Naast het Arbo besluit wordt er nog verwezen naar het bouwbesluit en naar NEN 3011 NEN-EN-ISO 7010. Hierin staan beschreven wat de bouwregels zijn omtrent noodverlichting en wat de regels zijn voor het gebruik van pictogrammen, plaats en wanneer en waar het gebruikt moet worden. Daarnaast wordt beschreven wat de regels zijn omtrent de inspectie en controle van noodverlichting.

Noodverlichting verplicht in appartementencomplexen?

Het is een vraag die wij ons allemaal wel eens hebben gesteld of misschien wel eens gekregen hebben van klanten. Wist u het antwoord hier op? Appartementencomplexen of woongebouwen onder beheer van woningbouwverenigingen zijn een moeilijk stuk. Hoe zit het hier met noodverlichting en kan u uw klanten wijzen op een verplichting. Als we alleen het bouwbesluit hierbij pakken kunnen wij zeggen:

Ja noodverlichting is verplicht in appartementencomplexen!

Natuurlijk heeft u niks aan een antwoord zonder de feiten want we moeten vaak iemand overtuigen die ons deze vraag heeft gesteld. Het antwoord op noodverlichting in appartementencomplexen komt uit het bouwbesluit.

Hiervoor moeten we verder kijken dan alleen artikel 6.3 over noodverlichting of vluchtrouteaanduiding. We moeten hiervoor kijken naar Artikel 2.104 Extra beschermde vluchtroute hier wordt gesproken over appartementen.

Het eerste lid geldt voor de enkele vluchtroute in een woongebouw met zelfstandige woonruimten (appartementen), een cel functie, een kinderopvang en gezondheidszorgfunctie beide met bedgebied en een logiesfunctie. Zo verlaat men bij de uitgang van een appartement behalve het subbrandcompartiment tegelijk ook het brandcompartiment van die woning. Als bij het verlaten van dit appartement het aansluitende terrein niet direct is bereikt, moet de gemeenschappelijke verkeersruimte vanaf de uitgang van dat appartement een extra beschermde vluchtroute zijn. Deze eis is van toepassing ongeacht het aantal bewoners dat van de vluchtroute gebruik maakt.

In dit artikel wordt gesproken over de (extra) beschermde vluchtroute dit staat los van alle appartementen met woonfunctie binnen dit gebouw, volgens het bouwbesluit hoeft in een gebouw lees kamers / ruimte met woonfunctie geen noodverlichting. De aangrenzende gang die bereikt wordt bij het verlaten van het appartement moet wel worden voorzien van noodverlichting. Dit kunnen wij vinden in het Bouwbesluit artikel 6.3: De volgende ruimten hebben een voorziening voor Noodverlichting van 1 lux:

 • Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert;
 • Een onder het meetniveau gelegen functieruimte van een overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer en voor het stallen van motorvoertuigen;
 • Een besloten ruimte waardoor een beschermde-, extra beschermde- of veiligheidsvluchtroute voert
 • Een nieuw te bouwen liftkooi (bij cel functies ook bestaande liftkooien).

Bij punt 3 wordt gesproken over een besloten ruimte waardoor een beschermde-, extra beschermde- of veiligheidsvluchtroute voert. Hier is noodverlichting verplicht. Daarnaast is deze vluchtroute in de eerste plaats een gemeenschappelijke verkeersruimte. In een gemeenschappelijke verkeersruimte moet vluchtrouteaanduiding geplaatst worden (de groene bordjes).

Dit kunnen wij vinden in Artikel 6.24 Vluchtrouteaanduidingen; Een bouwwerk heeft een voorzieningen voor vluchtrouteaanduidingen wanneer.

 • Een ruimte waardoor een verkeersroute voert;
 • Een ruimte voor meer dan 50 personen heeft een vluchtrouteaanduiding;
 • Deze vluchtrouteaanduiding is aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats;
 • Bovenstaande vluchtrouteaanduiding voldoet aan NEN 3011 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in artikelen 5.4.1 tot en met 5.4.4 en artikel 5.5 van NEN-EN 1838;
 • Deze zichtbaarheidseisen worden behaald, binnen 15 seconden na het uitvallen van de elektriciteit, en duren ten minste 60 minuten;

Bij punt 1 wordt al meteen gesproken over de verkeersruimte / route. Hier moet dus altijd vluchtrouteaanduiding aangebracht worden.

Daarnaast moet deze vluchtrouteaanduiding voldoen aan de eisen genoemd in punt 4.

NEN-EN 1838: Vluchtrouteverlichting / aanduiding artikel 4.1

 • Nabij elke uitgang die bedoeld is voor gebruik in geval van nood;
 • Nabij trappen zodat elke trap direct wordt aangelicht;
 • Nabij enig ander niveauverschil;
 • Bij extern te verlichten veiligheidssignaleringen;
 • Bij elke richtingsverandering;
 • Bij elke kruising van gangen;

wat is nu eigenlijk het nut van noodverlichting?

Noodverlichting kan twee doeleinden hebben. Ten eerste kan het dienen als vervangingsverlichting, zodat bij stroomuitval de normale werkzaamheden door kunnen gaan. Nood-vluchtweg verlichting is gericht op de veiligheid bij ontruiming van een gebouw. In het Arbeidsomstandighedenbesluit staat dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat werknemers zich zo snel mogelijk in veiligheid kunnen brengen bij een calamiteit. Dat betekend dat de werkgever moet zorgen voor noodverlichting in een gebouw. Welke maatregelen een werkgever moet nemen, hangt af van de situatie op de werkplek(ken).

Wat als?

Heeft u zich wel eens afgevraagd ‘’wat als u in de supermarkt loopt en de stroom valt ineens uit’’ Weet u dan waar de uitgang is? Wat als u geen hand voor ogen ziet en ook nog eens het brandalarm afgaat, raakt u dan in paniek? Dit is een klein voorbeeld van wat er kan gebeuren als de verlichting uitvalt. Veel gebouwen zijn zonder verlichting donkere doolhoven waar u geen hand voor ogen ziet. U struikelt over obstakels waarvan u nooit had gedacht dat ze er waren. Valt u op de grond in een drukke menigte, bestaat de kans dat u wordt vertrapt.

Als u nu denkt dat zal wel meevallen, probeert u het eens binnen uw gebouw, schakel de stroom uit en vraag iedereen de weg naar de uitgang te vinden. In Nederland valt de stroom vaker uit dan u denkt. In de afgelopen 5 jaar gemiddeld ruim 18.000 keer. Iedereen moet binnen 15 minuten een gebouw kunnen verlaten bij een calamiteit, lukt dit bij u ook als niemand een hand voor ogen ziet?

Zo ziet u, goed werkende noodverlichting kan levens redden.

Moet ik ontruimen bij een stroomstoring?

Moet ik ontruimen bij een stroomstoring?

 

Nederland heeft een goed functionerend systeem voor de elektriciteitsvoorziening.

De continuïteit van de elektriciteitsvoorziening kan worden beïnvloed door twee aspecten:

 • Onderbreking van de stroomvoorziening door (Langdurig) falen van het netwerk
 • Bewuste afschakeling van de stroomvoorziening

 

Jaarlijks verliest het MKB toch nog miljoenen euro’s door een stroomstoring, preventie is vaak moeilijk omdat het niet voorkomen kan worden. Het is natuurlijk mogelijk om uw bedrijf te voorzien van een aggregaat. Bijna 14% van alle bedrijven in Nederland zijn voorzien van een aggregaat. Hoe veilig zijn bedrijven tijdens een stroomstoring? Dit brengt ons bij de volgende vraag.

De gevolgen van een stroomstoring zijn meestal niet meteen gevaarlijk. Met goed functionerende noodverlichting, brandmeldcentrale op accu en laptops kan er eventueel gewoon doorgewerkt worden. Mag dit wel of niet?

 

 • Noodverlichting moet maximaal 60 minuten functioneren bij een stroomstoring, hierna zou de veiligheid niet meer gegarandeerd zijn. Is dit een reden om te ontruimen?
 • Hoelang mag er met oog op de termijn van 60 minuten voor noodverlichting dan doorgewerkt worden bij een stroomstoring?
 • Brengt een stroomstoring direct gevaar met zich mee?
 • Als er ontruimd wordt in de winter, kan dit onderkoeling met zich meebrengen hoe moet hier mee worden omgegaan?
 • Aangezien niemand kan voorspellen hoelang een stroomstoring duurt is ontruimen dan de beste optie?

 

Over dit onderwerp zijn de meningen verdeeld. Wat is uw menig hierover?

Inspectie software, waarom wel gebruiken?

Inspectie software is voor het ene bedrijf een droom en voor de andere nachtmerrie. Waarom kiezen bedrijven voor inspectie software en waarom blijven veel bedrijven achter in oude patronen?

Een Smartphone en of een tablet zijn voor de meeste mensen niet meer weg te denken. In het dagelijkse leven is bijna niets meer mogelijk zonder deze apparaten. Althans in het dagelijkse leven doen we hier alles mee, even snel het laatste nieuws checken, socialmedia, maar ook belangrijke zaken zoals de agenda en mails bijhouden. De nieuwe generatie nu jonger dan 25 zijn gewend om alles wat maar voorbij komt ook online te kunnen bekijken. Als bedrijf in welke branche dan ook valt dit niet meer te ontkennen. Al is het wel zo dat in de installatiebranche flink wordt vastgehouden dat dit binnen deze branche wel kan.

 

Onze jongens gaan op pad met een schroevendraaier en een tang, de administratie schrijven ze gewoon op een papiertje!

 

De nadelen van de administratie op papier zijn bij iedereen bekend, een aantal:

 • Vaak niet leesbaar (De jongens in de bouw zijn vaak geen schoonschrijvers)
 • Papier raakt kwijt (Volgens mij heb ik het ingeleverd hoor)
 • Kantoor mag het nog een keer overschrijven (Ach, we doen het al jaren zo)

 

 

In de installatiebranche lopen we nog een beetje achter als het aankomt op het digitaliseren van het werk. De druk die de werkvoorbereiders zelf creëren is de reden om niet over te stappen. We hebben het immers druk genoeg, zegt men. Digitaliseren haalt veel werk weg bij deze drukke werkvoorbereiders. Het komt er simpelweg op neer dat de installatiebranche niet meer om de digitalisering heen kan. Vaak de voorloper in innovatieve producten, denk aan led verlichting domotica, oplaadpalen etc, gaan niet mee met de tijd. Hoe werkt uw bedrijf over 5 jaar?

 

Enkele jaren geleden konden we ons niet indenken dat we ooit volledig digitaal onze bankzaken konden doen.

 

Bent u nog niet klaar voor volledige digitalisering? Start nu de inspectie software voor noodverlichting.

Inspectie software voor het onderhoud van noodverlichting

Checkmore heeft inspectie software voor het onderhoud van noodverlichting. De redenen hiervoor zijn al beschreven in de nadelen hierboven. Tijdens het onderhoud van noodverlichting wordt de monteur / inspecteur opgezadeld met een secuur werk. Branden alle noodverlichting armaturen? Zijn alle vluchtwegen nog kloppend? Wat zijn de datums van de batterijen, lichtbronnen en armaturen? De administratieve rompslomp die hier bij komt kijken is in de ogen van de monteur te veel werk. Dit moet makkelijker kunnen, en dat kan met Checkmore.

Het onderhoud van noodverlichting komt door Checkmore volledig terecht bij de monteur, waar het ook hoort. De inventarisatie en inspectie worden uitgevoerd op een smartphone of tablet. Door dat de monteur enkel aangeeft wat gecontroleerd of vervangen is doodmiddel van vinkjes blijft het schrijfwerk achterwege. Als er opmerkingen zijn kunnen deze simpel ingetypt worden in een opmerkingen veld. Een kind kan de was doen. Na inspectie hoeft de werkvoorbereider alleen maar het inspectierapport te downloaden in plaats dat het zelf ontworpen moet worden.

Vraag vandaag nog een demo aan en stop met werken op papier.

Wanneer is noodverlichting verplicht?

Wanneer is noodverlichting verplicht volgens het bouwbesluit?

Noodverlichting is verplicht, maar wanneer en wat zijn de regels voor het hebben en plaatsen van noodverlichting? Er valt veel over te vinden maar wat bedoelen ze met al die moeilijke benamingen? Daaromwanneer is noodverlichting en vluchtroute verplicht maar dan voor iedereen te begrijpen.

 

Noodverlichting, wat zegt het bouwbesluit hierover?

Bouwbesluit artikel 6.3: De volgende ruimten hebben een voorziening voor Noodverlichting van 1 lux:

Ieder gebouw is gemaakt en ontworpen volgens de voorschriften van het bouwbesluit. in het bouwbesluit word ook gesproken over noodverlichting. In de Bouwbesluit artikelen 2.49 en 2.55 wordt met name de verplichting voor noodstroominstallaties benoemd. In Artikelen 2.60 en 2.67 wordt de aanwezigheid van noodverlichting bepaald. In Artikel 6.3 wordt beschreven welke ruimtes van noodverlichting voorzien moeten zijn. Wat wil dit zeggen en wat betekent het precies?

 

Zoals het bouwbesluit het beschrijft is noodverlichting verplicht in verblijfsruimtes met meer dan 75 personen. Verblijfsruimtes zijn bijvoorbeeld kantoren, scholen of winkelcentra’s. Het is verplicht om noodverlichting te hebben in de ruimte zelf en in de gang of vluchtroute die naar de dichtstbijzijnde (nood)deur leidt. Hier wordt ook nog gesproken over een besloten gedeelte, dit wil zeggen dat het gaat over ruimtes zonder licht van buiten af. Dan is het natuurlijk nog de vraag of het licht van buiten af genoeg verlichting geeft dat de zichtbaarheid van 1 lux (gelijk aan het licht van de volle maan) gehaald wordt.

 

Noodverlichting is verplicht in een onder het meetniveau gelegen functieruimte (bijv. kantoor) van een overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer (gang gebruikt voor vluchtroute) en voor het stallen van motorvoertuigen (parkeergarage). Hieronder wordt verstaan een ruimte die dieper ligt dan de laagst gelegen ingang van het gebouw. Voor het bepalen van het meetniveau kan in de meeste gevallen simpelweg de hoofdingang aangehouden worden.

 

Noodverlichting is ook verplicht in een besloten ruimte waardoor een beschermde-, extra beschermde– of veiligheidsvluchtroute voert. Hiermee wordt bedoeld dat het gaat over vluchtroutes (route naar de dichtstbijzijnde uitgang) die lopen door verschillende soorten ruimtes. bijvoorbeeld een vluchtroute loopt door een normale verkeersruimte (bijv. gang) maar er moet een deur geopend worden om bij de uitgang te komen. Deze gang moet dan ook verlicht worden met noodverlichting

 

Noodverlichting is ook verplicht in een nieuw te bouwen liftkooi (bij celfuncties ook bestaande liftkooien). Dit betekent dat het verplicht is om noodverlichting te plaatsen in de lift als deze bedoeld is voor personen vervoer.

 

Volgens het bouwbesluit is de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk voor de controle van de noodverlichting.

Wat zegt het bouwbesluit over vluchtroute aanduiding.

Vluchtroute verlichting is verplicht in een ruimte waardoor een verkeersroute voert. Onder een verkeersroute wordt ook wel verstaan de route die loopt naar de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.

 

Een ruimte voor meer dan 50 personen heeft een vluchtrouteaanduiding. Dit betekent dat in een ruimte waar meer dan 50 personen zich bevinden de uitgang voorzien moet zijn van vluchtroute verlichting, oftewel het groene bordje.

 

Vluchtroute verlichting moet geplaatst worden op een duidelijk zichtbare plek. Dit houd in dat het goed zichtbaar moet zijn voor iedereen die de ruimte in komt lopen of die zich in deze ruimte bevind. vluchtroute verlichting moet voldoen aan de NEN 3011 en aan de zichtbaarheidseisen beschreven in de NEN-EN 1838.

 

Vluchtroute verlichting moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de normale verlichting genoeg licht geven volgens de zichtbaarheidseisen. Dit betekent in de meeste gevallen dat de vluchtroute verlichting zichtbaar moet zijn vanaf een afstand van minimaal 30 meter.

 

Volgens het bouwbesluit is de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk voor de controle van de vluchtrouteverlichting.

Nieuw voor installateurs; keurmerk noodverlichting

Installateurs kunnen vanaf nu in aanmerking komen voor het keurmerk Noodverlichtingspecialist. Het keurmerk is speciaal voor installateurs die veilig en volgens de norm noodverlichting plaatsen en onderhouden. De Noodverlichtingspecialist ondersteunt installateurs bij het verkrijgen van nieuwe klanten, er ligt een grote kans bij noodverlichtingsonderhoud. Naast het keurmerk ontvangt de installateur een toolbox met onder andere kant-en-klare offertes en contracten. Installateurs kunnen zich aanmelden via noodverlichtingspecialist.com.

De Noodverlichtingspecialist is een landelijk dekkend netwerk van totaal 60 installateurs. Iedere deelnemende installateur heeft op deze manier als Noodverlichtingspecialist exclusiviteit in zijn regio.

Keurmerk

Het keurmerk Noodverlichtingspecialist draagt alleen professionaliteit en biedt nog veel meer voordelen. Klanten vragen via de website noodverlichtingspecialist.com plaatsing en onderhoud van noodverlichting aan. Deze aanvragen zijn voor de deelnemende installateur in de regio. De installateur ontvangt ook een toolbox. Hierin zit onder andere een kant-en-klare offerte, een juridisch gekeurd onderhoudscontract, een demo-armatuur van Van Lien en persberichten voor de lokale media. Ook kan de installateur deelnemen aan trainingen en cursussen over noodverlichtingsonderhoud.

Landelijke aandacht

Noodverlichting is in veel gebouwen de vergeten verlichting. De Noodverlichtingspecialist gaat hier verandering in brengen.

De inzet van de Noodverlichtingspolitie gaat hier een grote rol in spelen. Tijdens de Noodverlichtingsweken weet heel Nederland ineens waarom het onderhoud van noodverlichting zo belangrijk is.keurmerk (1)

Aanmelden

Aanmelden als specialist is eenvoudig. Dit kan via deze website noodverlichtingspecialist.com. De Noodverlichtingspecialist is ook aanwezig op beurs Elektrotechniek in de Jaarbeurs in Utrecht (29 september – 2 oktober).

Over de Noodverlichtingspecialist

Het initiatief met partners Checkmore, Rexel en Van Lien is opgezet om installateurs te ondersteunen bij de verkoop van noodverlichting en het onderhoud. Weinig noodverlichting voldoet aan de juiste eisen of wordt jaarlijks onderhouden. Hier ziet de Noodverlichtingspecialist een grote kans voor installateurs.

Onderhoudssoftware voor het onderhoud van noodverlichting.

 

Er zijn heel veel soorten onderhoudssoftware die bedrijven kunnen helpen met het onderhouden van producten. Denk aan cv-ketels etc. Voor installatiebedrijven is er vaak ook nog het onderhoud van noodverlichting. Door de vele verschillende soorten noodverlichting is het een groot probleem om dit onderhoud uit te voeren. Batterijen en lichtbronnen worden vaak verkeerd besteld en dit alles door het foutief opschrijven van de juiste type lichtbron of batterij.

 

De Onderhoudssoftware voor noodverlichting, Checkmore

 

Checkmore is onderhoudssoftware speciaal voor het onderhoud van noodverlichting. Met de nodige ervaring in noodverlichting wisten de bouwers van Checkmore precies wat er mis ging met het onderhoud van noodverlichting. Voor al deze fouten zijn gemakkelijke oplossingen bedacht. Denk aan een volledige database met alle noodverlichting armaturen waarvan de batterij en lichtbron bekend zijn inclusief EAN-nummer. Daarnaast is het werk van de werkvoorbereider ingekort tot alleen het bestellen van de materialen. Met de onderhoudssoftware Checkmore is het onderhoud van noodverlichting weer winstgevend. Binnen Checkmore draait u heel gemakkelijk een inspectie rapport uit.

Bereid de inspectie en inventarisatie voor op kantoor of op locatie. Met de verschillende soorten accounts voor de beheerder, werkvoorbereider en monteur is het gemakkelijk veranderen van account. Binnen checkmore heeft iedereen zijn eigen persoonlijke account met persoonlijke inspecties en inventarisaties.

Met de onderhoudssoftware van Checkmore werkt u volledig online. Zo neemt Checkmore geen ruimte in op uw smartphone, tablet of pc. Door de grote database met alle noodverlichtingsarmaturen is nog niet mogelijk om offline te werken.

onderhoudssoftware Checkmore onderhoud noodverlichting

Checkmore is nu nog alleen voor het onderhoud van noodverlichting. Er wordt samen met gebruikers nagedacht over verbeteringen om het onderhoud maximaal te optimaliseren voor de gebruikers.

Wilt u weten wat Checkmore voor u kan betekenen? Vraag dan nu een demo aan en ga direct aan de slag.

Checkmore kunt u 1 maand gratis proberen en is al te gebruiken vanaf €30 per maand.

Onderhoudspiraten, bent u er klaar voor?

Bent u het onderhoud van noodverlichting al kwijt?

 

Het onderhoud van noodverlichting wordt overgenomen door onderhoudspiraten. Dit zijn vaak kleine bedrijven die voor weinig geld zeggen het onderhoud uit te voeren. Het onderhoud van de noodverlichting bestaan dan uit het vervangen van de defecte lampen en het maken van een inspectierapport. De klant krijgt door het inspectierapport het gevoel dat de noodverlichting juist gecontroleerd is. De gebruikers van noodverlichting weten meestal niet wat het onderhoud van noodverlichting echt betekend en kiezen dan voor de laagste prijs.

 

sticker geplakt over de storing ledjes.

keuring sticker over storing led geplakt.

 

Installatiebedrijven hebben wel door dat het onderhoud van noodverlichting verdwijnt maar durven hier de klant niet op aan te spreken. Dat de klant kiest voor een beter prijs schrikt het installatiebedrijf af. Zij kunnen het onderhoud op de juiste manier nooit voor die zelfde prijs uitvoeren. Het is daarom aan te raden om eens bij de weggelopen klant binnen te lopen en de noodverlichting na te kijken.

 

Onderhoud van noodverlichting levert altijd meer werk

 

Veel installatiebedrijven vergeten ook dat het onderhoud van noodverlichting juist de ideale positie geeft. Door de meerjarige contracten heeft u contact met de klant. Met de kennis en ervaring die het installatiebedrijf heeft is er altijd meer werk te halen. De NEN 3140 keuring of het energiezuinig maken van de verlichting kan besproken worden. Overtuig uw klant van de veiligheid van juist onderhoud en haal meer werk uit deze contacten.

 

Laat uw klant niet in de steek en wijs ze op de verplichte autonomietijd van de noodverlichting. Wijs ze op het preventief vervangen van de lichtbron en batterij. Zorg dat uw klant weet waarom en wat er gecontroleerd of vervangen moet worden.

 

Onderhoud van noodverlichting is een blok aan het been

 

Installatiebedrijven zien het onderhoud van noodverlichting nog vaak als een blok aan het been. Te veel administratie en te veel verschillen maken het onderhoud van noodverlichting tot een moeilijke klus. De reden om het onderhoud van noodverlichting maar te laten vallen is dan snel gevonden. Met Checkmore, de applicatie voor het onderhoud van noodverlichting is dit verleden tijd. Neemt al het werk uit handen voor de werkvoorbereiding en laat de inspecteur foutloos inspecteren. Vraag een demo aan en kijk wat Checkmore voor u kan betekenen.

Probeer het nu zelf

Onderhoud van noodverlichting.

Hoe moet het onderhoud van noodverlichting

Hoe moet het onderhoud van noodverlichting?

Infographic: onderhoud noodverlichting.

 

De vraag hoe moet het onderhoud van noodverlichting komt nog vaak voorbij. Enkele weken geleden hebben wij al een bericht geschreven over het onderhoud van noodverlichting. Om dit nog duidelijker en makkelijker te maken hebben wij een infographic ontworpen die gekopieerd, uitgeprint en gedownload worden. Hieronder de infographic verder uitgelegd.

 

Het onderhoud van noodverlichting in 4 stappen en de inhoud van het inspectie rapport:

 

 

 

 

Stap 1: De visuele controle van de noodverlichting.

 

 • Is het armatuur op de juiste manier geplaatst?
 • Is het armatuur aangesloten volgens de NEN1010
 • Wijst de pijl van de noodverlichting naar de dichtstbijzijnde nooduitgang?
 • Hangt het armatuur op de juiste hoogte en plaats?
 • Zijn er obstakels die het zicht op de noodverlichting belemmeren?
 • Is er een foutmelding of storing?
 • Controleer op warmte ontwikkeling en vochtschade, lekkage of verwarmingselementen die de buitenkant van het armatuur aan kunnen tasten.
 • Controleer het armatuur op lekkage en de accu op lekkage. Een nieuwe accu kan ook gaan lekken en brand veroorzaken.
 • Controleer de mechanische staat van het armatuur, openen en sluiten moet zonder al te veel moeite kunnen. Raadpleeg vooraf altijd bij de fabrikant hoe het armatuur geopend dient te worden.

 

 

 

Stap 2: De functie test van de noodverlichting.

 

 • Controleer de responstijd van de noodverlichting. Doe dit door de netspanning te verwijderen en het armatuur te laten schakelen in noodbedrijf. Controleer eventueel met een stopwatch of het armatuur binnen 5 seconden op 50 procent zit van de lichtopbrengst en na 60 seconden op volledige sterkte.
 • Doe een duurtest. Controleer of het armatuur minimaal een 60 minuten blijft branden. Dit is niet nodig bij armaturen met een automatische functietest.
 • Test middels de testknop op de noodverlichting de functie. Dit om te controleren of het armatuur weer op de juiste manier is aangesloten na de duurtest.

 

 

 

 

 

Stap 3: de geadviseerde vervangingstermijnen.

 

 • Vervang accu, lichtbron, elektronica of het armatuur als de voorgeschreven termijnen zijn verlopen.
  Termijnen:
 • De batterij/ accu vervangen 4 jaar na productie van de batterij.
 • De lichtbron vervangen bij een continu (vluchtwegaanduiding) brandend armatuur 1 jaar na plaatsing.
 • De lichtbron vervangen bij een niet continu (vluchtwegverlichting) brandend armatuur 4 jaar na plaatsing.
 • Het armatuur vervangen 16 jaar na plaatsing of ingebruikname.
 • De elektronica vervangen 8 jaar na plaatsing.

 

 

 

 

Stap 4: afronden onderhoud van noodverlichting.

 

 • Na controle en vervangen schoonmaken van het armatuur, contacten van de accu en lichtbron. Reinig de kappen van de het armatuur.
 • Plaats een herkenning of controle label (bijvoorbeeld een nummer)
 • Maak na het onderhoud van de noodverlichting een inspectierapport.

 

Inhoud inspectierapport:

 • Gegevens van het armatuur.
 • Locatie van de noodverlichting
 • leeftijden accu, lichtbron en armatuur.
 • Zijn er onderdelen vervangen?
 • Merk en type van het armatuur.
 • Opmerkingen noteren.
 • Blijkt uit deze inspectie dat er vervolgacties gedaan moeten worden? Noteer de vervolgacties en bespreek deze met de opdrachtgever.

 

Controleer na de vervanging van het armatuur, accu of lichtbron nogmaals de responstijden en functie van het armatuur.

 

De levensduur van het armatuur is sterk afhankelijk van het gebruik, de omgeving, status van overige installatie en fabricaat.

 

Deze controle is conform de ISSO 79, en is volgens het bouwbesluit en de arbowetgeving verplicht

 

Doet u de controle en het onderhoud van noodverlichting uit met de software van Checkmore? Dan download u met 1 klik een kant en klaar inspectierapport. Probeer nu zelf het onderhoud van noodverlichting uit met de software van Checkmore.

Er is meer dan noodverlichting.

Waarom alleen het onderhoud van noodverlichting?

 

Noodverlichting en de nooduitgang.

 

Wat heeft de nooduitgang te maken met noodverlichting? Als een willekeurige persoon die niks met noodverlichting doet, zegt ‘daar is noodverlichting toch voor bedoeld, om bij de nooduitgang te komen?’ Waarom wordt door de meeste bedrijven dan niet de nooduitgang gecontroleerd. Misschien moet ik het anders zeggen, waarom wordt de nooddeur niet gecontroleerd. Als noodverlichting deskundige heeft u geleerd dat u moet controleren of de nooduitgang wel vrij wordt gehouden. Is dit niet het geval meld u dit bij de klant, toch?

Nu de nooddeur, hoe weet u zo zeker dat de nooddeur aan de buitenkant niet wordt geblokkeerd, hoe weet u zo zeker dat de nooddeur niet klemt en hoe weet u dan wat de kortste route is naar een veilige omgeving? Vaak krijg ik te horen dat de nooduitgang niet gecontroleerd wordt omdat: dan het alarm af gaat, dit niet in het takenpakket zit of ik ben elektricien en geen deurenspecialist. Het is maar een kleine moeite om ook even de nooduitgang te controleren (als u toch al bij de deur staat om de vluchtrouteverlichting te controleren). daarom is er op al deze antwoorden één oplossing:

In overleg met uw klant kan alles geregeld worden. Het alarm mag wel even loeien en kan eventueel uit gezet worden, een bordje aan de buitenkant van de nooduitgang kan al aangeven dat de nooddeur niet geblokkeerd mag worden en een timmerman bellen voor de deur zal ook geen groot probleem zijn. Het is de veiligheid van uw klanten, daarom mag u ze best lastig vallen met vragen.

In sommige gevallen kan het ook nodig zijn dat er aan de buitenkant van de deur ook een noodverlichting moet komen, bijvoorbeeld met een afstapje of een trap.

Veranderingen noodverlichting.

Wat veranderd er aan de noodverlichting vanaf 1 Juli?

 

Vanaf 1 juli veranderen er regels aan het bouwbesluit en daarmee ook aan de noodverlichting. Veel regels in het bouwbesluit worden versoepelt om zo particulieren de kans te geven eenvoudiger een huis te bouwen.
Daarnaast verandert er voor de noodverlichting / vluchtverlichting het volgende:

 • Vluchtrouteaanduiding, artikel 6.24
  Vanaf 1 juli zal er meer onderscheid gemaakt gaan worden tussen nieuwbouw en bestaande bouw.

  • Nieuwbouw: De vluchtroute aanduiding moet voldoen aan de NEN 3011: 2015 (veiligheidskleuren en tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte). voorschriften voor het gebruik van veiligheidskleuren en ontwerpprincipes voor het voorkomen van ongevallen.
  • Bestaande bouw: De vluchtroute moet voldoen aan de NEN 6088 (brandveiligheid van gebouwen – Veiligheidssignalering – Vluchtroute-aanduiding – Eigenschappen en bepalingsmethoden)

 

Om het niet al te ingewikkeld te maken. De NEN 3011: 2015 verwijst door naar de NEN-EN ISO 7010 dit is de wereldwijde norm voor pictogram aanduiding.
De eisen waar de pictogrammen aan moeten voldoen staan in de NEN-EN 1838.

 

Aan de noodverlichting op zich zal niet veel veranderen in het vernieuwde bouwbesluit.
In dit artikel: kunt u het verschil lezen tussen noodverlichting en vluchtweg aanduiding.

 

Veranderingen noodverlichting vanaf 1 januari 2016

 

Vanaf 1 januari zullen de fabrikanten en leveranciers gezamenlijk de nieuwe pictogrammen gefaseerd invoeren. Dit heeft de Nederlandse vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN) gezamenlijk besloten. Dat betekend dat bij het vervangen van een armatuur niet meteen alle pictogrammen in het gebouw vervangen moet worden.

De nieuwe pictogrammen zijn voorzien van een pijl omhoog in plaats van de pijl naar beneden, zoals nu ook te zien is in het verkeer. Ook staat het vluchtende mannetje niet meer tussen de deur en de pijl, maar nu rent het mannetje door de deur en staat de pijl er alleen naast. De verwachting is dat als deze pictogrammen in bestaande gebouwen door elkaar heen worden gebruikt geen verwarring oproept.

Hoe noodverlichting controleren?

Hoe moet ik noodverlichting controleren?

 

Willen jullie ook de noodverlichting controleren en onderhouden? Voor de meeste bedrijven is het onderhoud van noodverlichting met deze vraag begonnen. Natuurlijk draait u als professioneel installatiebedrijf hier je hand niet voor om. Het plaatsen van noodverlichting zat allang in jullie pakket, waarom het onderhoud er ook niet bij doen?

Hoe bent u of hoe gaat u eigenlijk beginnen? Een kort en bondige uitleg hoe te beginnen met de controle van noodverlichting.

 

Inventariseren van de noodverlichting.

 

Voor dat u begint met onderhouden van noodverlichting moet er eerst gekeken worden welke soorten noodverlichting er hangt. Inventarisatie van de noodverlichting gaat gemakkelijk met Checkmore. Let op dat het niet altijd zichtbaar is. Denk aan accu pakketten die zijn ingebouwd in de normale verlichting. Controleer daarom altijd de aanwezige verlichting en zorg dat het duidelijk zichtbaar wordt als het een armatuur met een accu pakket betreft.

Voer een autonomie test uit.

 

Het onderhoud van noodverlichting draait om het garanderen van veilige verlichting als de stroom uitvalt. Het controleren van de accu is daarom punt 1 van de controle. De verplichte tijd van 1 uur moet worden gehaald. Vervang de accu iedere 4 jaar om de autonomie te garanderen.

 

Controleer de lichtbron van de noodverlichting.

 

Natuurlijk is de lichtbron het belangrijkste gedeelte van de noodverlichting. Als installateur geeft u de garantie op goed werkende noodverlichting. Vervang ieder jaar de lichtbron bij permanent brandende armaturen. Bij niet permanent moet dit om de 4 jaar. Let op dat u gebruik maakt van lichtbronnen met een lange levensduur of speciaal voor noodverlichting.

 

Controleer het noodverlichting armatuur.

 

De veiligheid van het armatuur moet gegarandeerd blijven. Afhankelijk van de leeftijd zal het armatuur na verloop van tijd verouderen. Dit zal betekenen dat de bedrading verhard, de kappen verkleuren en in het uiterste geval zullen breken. Maak de kappen en het armatuur schoon. Controleer en beweeg de bedrading.

 

Controleer de vluchtwegen en nooduitgangen.

 

Noodverlichting hangt er om de weg te wijzen naar de nooduitgang. Het is dan ook van groot belang dat het armatuur de juiste richting op wijst. Loop zelf de route en controleer de nooduitgang. Maak altijd een melding naar de opdrachtgever als de nooduitgang geblokkeerd of niet juist word aangegeven.

 

Maak een inspectie rapport.

 

Na elke controle moet er aangetoond worden dat de controle is uitgevoerd. Met Checkmore draait u heel gemakkelijk een inspectie rapport uit.

 

 

*Deze tips voor het onderhoud van noodverlichting zijn geen garantie voor een juiste controle. Volg een cursus voor noodverlichting deskundige om zeker te zijn van een juiste controle. Enkele bekende zijn.

Hoe plaats ik Checkmore als applicatie op mijn startpagina.

Checkmore is een webbased applicatie voor het beheer en onderhoud van noodverlichting. Hierdoor is Checkmore beschikbaar op elk mobiel apparaat en is altijd online bereikbaar. Het nadeel daarvan is dat het niet te downloaden is als een applicatie in de App Store of Play Store. Om Checkmore toch als applicatie op de startpagina van uw tablet of smartphone te krijgen kunt u de volgende stappen doorlopen:

 

Ipad, Iphone, Ipod touch

 1. Open de nvl.checkmore.nl met Safari browser
 2. Onderaan in de browser vind je een knop met + teken of een vierkant met pijl
 3. Klik en kies zet in beginscherm (Add to home screen)
 4. Vul nu in als naam Checkmore
 5. Tik op voeg toe (Add)  en Checkmore zal op het beginscherm geplaatst worden

 

Android

 1. Open internet en ga naar nvl.checkmore.nl
 2. Gebruik de menuknop en voeg Checkmore toe aan de favorieten door meer (More) te selecteren
 3. daarna Bladwijzer maken (Bookmark page) of Favoriet toevoegen
 4. Tik op ok
 5. Ga vervolgens terug naar het startscherm
 6. Druk lang op een lege plaats op de achtergrond op je beeldscherm. In het menu dat nu verschijnt kies je voor ‘sneltoetsen’ en verder voor ‘Bladwijzer’ of ‘Favorieten’ (Bookmarks)
 7. Selecteer Checkmore

 

Android, Chrome applicatie

 1. Open de Chrome applicatie en ga naar nvl.checkmore.nl
 2. Tik op de 3 verticale puntjes in de adresbalk
 3. Kies toevoegen aan startscherm
 4. Benoem als Checkmore en kies toevoegen
 5. Checkmore wordt nu getoond op het startscherm

 

Windows Phone

 1. Open de standaard browser naar de nvl.checkmore.nl
 2. Tik op Meer en vervolgens op Aan startscherm vastmaken
 3. Checkmore wordt nu getoond op het startscherm

Is noodverlichting verplicht volgens het arbobesluit?

Is noodverlichting verplicht volgens het arbobesluit?

Wat zegt het Arbobesluit over noodverlichting?

Ja noodverlichting is verplicht volgens het arbobesluit. In het arbobesluit is in hoofdstuk 3 de verplichting voor het hebben van noodverlichting geschreven. Hierin staat uitgelegd in begrijpelijke taal:

 

Artikel 3.6: tot artikel 3.9

 

Er moeten maatregelen getroffen zijn die het mogelijk maken dat de werknemer in geval van nood of als er direct gevaar voor zijn veiligheid of gezondheid aanwezig is, zich zo snel mogelijk via de kortste weg in veiligheid kan stellen. Dit betekend dat er duidelijk aangegeven moet worden wat de snelste weg is naar de uitgang. Dat kan met noodverlichting of vluchtweg aanduiding. De hoeveelheid of plaats zijn afhankelijk van het maximaal aantal werknemers, de hoeveelheid arbeidsplaatsen en het aantal personen die zich kunnen bevinden in deze locatie.

 

Vluchtwegen en nooduitgangen die in het geval van stroomstoring of andere calamiteit waarbij de verlichting uitvalt moeten zijn voorzien van goed werkende noodverlichting. Samen met het bouwbesluit is dit ook de reden dat in bijna alle gevallen noodverlichting verplicht is. Alle werknemers en aanwezige personen moet kunnen zien waar de dichtstbijzijnde (nood)uitgang zich bevind en hoe zij zich hier het snelst naar toe kunnen begeven.

 

Werkplekken waar werknemers in gevaar kunnen komen als de verlichting uitvalt moeten zijn voorzien van goed werkende noodverlichting. Als noodverlichting niet mogelijk is, moeten de werknemers voorzien zijn van verlichting die zij bij zich dragen. Bijvoorbeeld een zaklamp.

 

Als het uitvallen van verlichting gevaar kan opleveren moet volgens het arbobesluit in alle gevallen de verlichting gewaarborgd worden met goed werkende noodverlichting.

Volgens het arbobesluit is de werkgever verantwoordelijk bij calamiteiten als de aanwezige verlichting uitvalt. Hieruit kan worden opgemaakt dat noodverlichting verplicht is.

Naast het arbobesluit wordt er nog verwezen naar het bouwbesluit en naar NEN 3011 NEN-EN-ISO 7010. Hierin staan beschreven wat de bouwregels zijn omtrent noodverlichting en wat de regels zijn voor het gebruik van pictogrammen, plaats en wanneer en waar het gebruikt moet worden. Daarnaast wordt beschreven wat de regels zijn omtrent de inspectie en controle van noodverlichting

Verschil centrale en decentrale noodverlichting.

Wat is het verschil tussen centrale en decentrale noodverlichting.

Bij noodverlichting kunnen we spreken over centraal en decentraal gevoede armaturen. Decentraal gevoede armaturen zijn voorzien van een inwendige batterij. Centraal gevoede armaturen worden allemaal gezamenlijk gevoed door 1 of meerdere batterij-units. De batterij-unit is een opslag voor alle accu’s van de aanwezige armaturen. Er zit dan geen eigen accu meer in de noodverlichting.


Waarom wordt noodverlichting decentraal of centraal gevoed?

De hoogte van het gebouw is één van de  factoren die de keuze voor het plaatsen van decentraal of centraal beïnvloedt. Denk hierbij aan kerken, industriële loodsen, etc. Hoe hoger het plafond hoe meer voordelen voor de centrale noodverlichting. Ook de lichtopbrengst op risicovolle werkplekken kan een rede zijn om te kiezen voor centrale gevoede armaturen.

Het voordeel van centrale noodverlichting met de functie vluchtroute verlichting zit hem met betrekking tot de hoogte dat het armatuur getest kan worden vanaf de grond. Zo hoeft het armatuur maar 1 keer in de 4 jaar opengemaakt worden om de lamp te vervangen.

Het nadeel van centraal gevoede noodverlichting is het aanleggen van een leidingsysteem van de batterij-unit naar alle armaturen. Dit betekent meer arbeidsuren en meer leidingwerk dan voor decentraal gevoede armaturen.

 

Decentrale noodverlichting wordt geplaatst in het al bestaande lichtnetwerk. Het voordeel hiervan is dat de noodverlichting gelijk aanspringt als in het lichtnetwerk een storing optreedt. Na het wegvallen van de spanning moet de noodverlichting binnen 5 seconden op 50% van de vereiste lichtsterkte zitten.

 

Het nadeel van decentrale noodverlichting is dat elk armatuur afzonderlijk gecontroleerd moet worden. De jaarlijkse controle van grote gebouwen en panden kunnen dan een tijdrovende klus worden. Met het afsluiten van een onderhoudscontract wordt het jaarlijks onderhoud overzichtelijk geregeld door de inspecteur.

Noodverlichting gebruikt als vluchtroute aanduiding moet elk jaar afzonderlijk worden gecontroleerd. Het maakt voor deze vorm van noodverlichting dan ook weinig verschil of het decentraal of centraal gevoed is.

Wat is het nut van noodverlichting?

 

Het is een logische vraag, wat is nu eigenlijk het nut van noodverlichting?

 

Noodverlichting kan twee doeleinden hebben. Ten eerste kan het dienen als vervangingsverlichting, zodat bij stroomuitval de normale werkzaamheden door kunnen gaan. Nood-vluchtweg verlichting is gericht op de veiligheid bij ontruiming van een gebouw. In het Arbeidsomstandighedenbesluit staat dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat werknemers zich zo snel mogelijk in veiligheid kunnen brengen bij een calamiteit. Dat betekend dat de werkgever moet zorgen voor noodverlichting in een gebouw. Welke maatregelen een werkgever moet nemen, hangt af van de situatie op de werkplek(ken).

 

Wat als?

 

Heeft u zich wel eens afgevraagd ‘’wat als u in de supermarkt loopt en de stroom valt ineens uit’’ Weet u dan waar de uitgang is? Wat als u geen hand voor ogen ziet en ook nog eens het brandalarm afgaat, raakt u dan in paniek? Dit is een klein voorbeeld van wat er kan gebeuren als de verlichting uitvalt. Veel gebouwen zijn zonder verlichting donkere doolhoven waar u geen hand voor ogen ziet. U struikelt over obstakels waarvan u nooit had gedacht dat ze er waren. Valt u op de grond in een drukke menigte, bestaat de kans dat u wordt vertrapt.

 

Als u nu denkt dat zal wel meevallen, probeert u het eens binnen uw gebouw, schakel de stroom uit en vraag iedereen de weg naar de uitgang te vinden. In Nederland valt de stroom vaker uit dan u denkt. In de afgelopen 5 jaar gemiddeld ruim 18.000 keer. Iedereen moet binnen 15 minuten een gebouw kunnen verlaten bij een calamiteit, lukt dit bij u ook als niemand een hand voor ogen ziet?

Zo ziet u, goed werkende noodverlichting kan levens redden.

Soorten noodverlichting

Welke soorten noodverlichting zijn er?

Vluchtrouteverlichting / aanduiding

 

Noodverlichting en vluchtrouteverlichting zorgt er voor dat iedereen op een veilige manier bij stroomuitval de ruimte of het gebouw kan verlaten. De vluchtmogelijkheden moeten door iedereen goed herkend worden. Daarnaast moet vluchtrouteverlichting voor genoeg verlichting zorgen zodat brandsignalering– en bestrijdingsmiddelen goed gevonden kunnen worden.

 

Vluchtrouteverlichting is er in twee soorten.

 • Vluchtrouteverlichting, gaat alleen aan bij stroomuitval. Het geeft iedereen de mogelijkheid om obstakels te herkennen en veilig bij de uitgang te komen. Deze noodverlichting wordt ook wel eens ingebouwd in de bestaande verlichting. Met behulp van een accu pakket schakelt de normale verlichting over op de accu bij stroomuitval.
 • vluchtrouteaanduiding, staat altijd aan en is te herkennen aan de groene bordjes met witte tekens. Deze vorm van noodverlichting is er zodat iedereen weet waar de dichtstbijzijnde (nood)uitgang is.

 

Anti-paniekverlichting

 

Anti-paniekverlichting is wat de naam al benoemd. Het is bedoelt om paniek te voorkomen zodat iedereen de ruimte veilig kan verlaten. Deze verlichting gaat aan bij stroomuitval. Het is verplicht in ruimtes waar zich grote groepen mensen kunnen bevinden. Bijvoorbeeld bioscopen, theaters en vergaderzalen. In bioscopen en theaters is het tijdens de voorstelling verplicht om de vloeren te verlichten. Daarom wordt hier vaak de noodverlichting geplaatst in de onderkant van de stoelen.

 

Noodverlichting bij werkplekken met een verhoogd risico

 

Verlichting van werkplekken met een verhoogd risico is er om verlichting te leveren voor de veiligheid van iedereen die zich bevindt op risico volle plaatsen. Dit zijn bijvoorbeeld plaatsen waar gewerkt wordt met chemische stoffen. Om deze gevaarlijke processen veilig af te kunnen sluiten tijdens een stroomuitval is er noodverlichting. Deze noodverlichting gaat alleen aan bij stroomuitval.

 

Deze vormen van noodverlichting kunnen centraal en decentraal gevoed worden.

Wat is noodverlichting?

Noodverlichting ook wel evacuatie-verlichting, is zoals de naam al doet vermoeden, verlichting die u verlichting biedt in het geval van nood. Hieronder wordt verstaan: stroomuitval, brand of andere calamiteiten. Bij calamiteiten als deze is het van groot belang dat u zonder gevaar naar buiten kan komen.

 

Noodverlichting gaat aan bij stroomuitval. Dit komt door een accu waarop de lamp overschakelt als de spanning weg valt. Er zijn meerdere soorten noodverlichting, maar allemaal voor één en hetzelfde doel, de veiligheid. Om de veiligheid te kunnen garanderen moet de noodverlichting elk jaar gecontroleerd en getest worden.

 

Wordt uw noodverlichting gecontroleerd? Voor controle kunt u contact opnemen met een elektricien. Aan de hand van deze controle wordt een inspectierapport opgesteld die getoond kan worden bij calamiteiten. De noodverlichting moet jaarlijks gecontroleerd worden.


Noodverlichting kan ook gebruikt worden als vervangingsverlichting. Hierbij heeft het niet als doel de veiligheid maar meer technische of economische argumenten. Daarom wordt deze verlichting ook benoemd als vervangingsverlichting.

Wordt uw noodverlichting goed gecontroleerd?

Wordt uw noodverlichting goed gecontroleerd?

Er zijn maar weinig pandeigenaren en gebouwbeheerders die zichzelf deze vraag ooit hebben gesteld. Ook al gebruiken ze het pand al jaren, zien ze al jaren die groene bordjes hangen en knippert er al maanden een rood lampje bij de noodverlichting, ze hebben geen idee.

Brandmeld installaties, Brandblussers en EHBO koffers worden vaak goed bijgehouden maar noodverlichting is vaak het vergeten stuk voor de veiligheid, wat is hier de reden van? Wordt noodverlichting wel gezien als een veiligheidsmaatregel? Zien pandeigenaren en gebouwbeheerders het nut wel in van noodverlichting?

Het antwoordt op al deze vragen is, onwetendheid.

Wie is verantwoordelijk voor de noodverlichting?

De elektricien, de technische man en de BHV’er zijn de ogen van de pandeigenaren, zij moeten er voor zorgdragen dat de noodverlichting juist wordt gecontroleerd. De veiligheid van iedereen binnen het gebouw valt onder hun verantwoordelijkheid.

Wordt de noodverlichting bij uw bedrijf of in uw gebouw gecontroleerdStaan uw medewerkers wel stil bij de veiligheid van zichzelf, hun collega’s en klanten?

Zorg voor bewustzijn van veiligheid bij uw medewerkers en collega’s. Het is van groot belang dat iedereen op tijd wegkomt bij een calamiteit in een gebouw, noodverlichting kan u hierbij helpen.

Checkmore in 5 stappen

digitaal onderhoud noodverlichting, klinkt eenvoudig. En ja, dat is het ook. Checkmore levert veel tijdwinst op voor werkvoorbereider en monteur. Maar hoe werkt het nou precies?

Hieronder een korte uitleg: Checkmore in 5 stappen.

Stap 1:

De beheerder maakt het benodigde aantal werkvoorbereiders en monteurs aan.

Stap 2:

Na inventarisatie van het onderhoud van de noodverlichting zet de werkvoorbereider de inspectie klaar. De inspectie wordt toegewezen aan een monteur.

Stap 3:

De monteur ziet vervolgens in de applicatie dat er een nieuwe inspectie klaar staat in de takenlijst.

Stap 4:

Op de aangegeven datum voert de monteur de inspectie uit, vraagt via de applicatie de werkbon op, neemt de juiste materialen mee. Hij registreert vervolgens wat hij heeft gerepareerd en vervangen en meldt de inspectie gereed.

Stap 5:

De werkvoorbereider ziet in de applicatie dat de inspectie is uitgevoerd en stuurt het onderhoudsrapport naar de klant. Vervolgens kan de inspectie voor het volgende jaar weer worden aangemaakt in Checkmore. De gegevens staan klaar voor facturatie.

Wilt u meer weten over de voordelen van Checkmore? Neem dan contact met ons op, we geven u graag advies.

 

Eisen aan noodverlichting; even checken!

Voor elk bedrijf is het verplicht om noodverlichting te hebben. Er zijn veel eisen aan noodverlichting, voor de veiligheidssignalering voor vluchtrouteaanduiding moet gebruik worden gemaakt van de groen-witte pictogrammen uit de NEN 6088.

De vluchtwegaanduiding met pictogrammen dienen conform wettelijke voorschriften altijd goed zichtbaar te zijn en moeten branden tijdens aanwezigheid van personen in het pand. Waar de noodverlichting moet hangen in een pand is vastgesteld in de diverse normen en hangt deels van de aard en omvang van de activiteiten af. In de norm is de minimale benodigde lichtopbrengst per activiteit vastgesteld.

Onderhoud

Het is een van de eisen aan noodverlichting om jaarlijks onderhoud te plegen. De accu’s moeten vervangen worden als blijkt dat de eis van onafhankelijke brandduur van 1 uur niet meer wordt gehaald. Er bestaan tal van verschillende armaturen en accu’s, Checkmore zorgt dat de inventarisatie bij onderhoud sneller en foutloos gaat.

Vraag daarom vandaag nog een vrijblijvende demo aan om met eigen ogen te zien wat Checkmore voor uw beheer en onderhoud van noodverlichting kan betekenen.

“De nieuwe manier van noodverlichting onderhoud

Marcel Vermeulen van Concept Elektro uit Hoofddorp: “De nieuwe manier van noodverlichting onderhoud is geboren! ”Zijn installatiebedrijf is de eerste gebruiker van Checkmore. Intussen zijn er al vijftien gebruikers van de software.

Lees meer gebruikerservaringen